SZAKTERÜLETEK

Tevékenységemet az alábbi szakterületeken látom el:

  • polgári jog
  • társasági jog
  • munkajog
  • ingatlanjog
  • családjog
  • öröklési jog
  • civil szervezetek
  • büntetőjog

– Polgári peres képviselet
Fontos, hogy az ügyfél még a per megindítása előtt tájékozódjon a per lehetséges eredményéről, annak menetéről, a bíróság előtti eljárás folyamatáról. Amennyiben reális esélye van, igyekszem előmozdítani a felek közötti megegyezés lehetőségét.

- Ingatlanügyek
Mind lakás, mind pedig üzleti célú ingatlanok adásvételének, ajándékozásának, cseréjének teljes körű lebonyolítása, a szerződéskötéstől a földhivatali eljárással bezárólag, valamint haszonélvezeti jog alapítása. Ingatlan bérleti szerződések készítése, a bérleti jogviszonyból származó igények érvényesítése, ingatlan kiürítés iránti perbeli képviselet, elmaradt bérleti díj tartozás érvényesítése.
Termőföld adásvétel, csere, használati megállapodások készítése, ellenjegyzése.
Társasházak alapítása, módosítása, jogi képviselet ellátása.

- Okiratszerkesztés
Adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, végrendelet, tartási és életjáradéki szerződés, házassági szerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, illetve egyéb megállapodások készítése és ellenjegyzése.

- Munkaügyi perek, munkaviszonyból származó követelések
Munkaviszonyból, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszonyból származó követelések érvényesítése, munkaszerződések készítése, véleményezése, munkahelyi balesetből származó kártérítési igény iránti perbeli képviselet.

- Válóperek, gyermekelhelyezés, házassági vagyonjogi ügyek
Képviselet ellátása válóper során, e körben kiemelten hangsúlyos a felek közötti megegyezés valamint a házasság közös megegyezéssel történő felbontásának elsegítése. Tanácsadás keretében minden fontos kérdés (szülői felügyelet, kapcsolattartás, gyermektartásdíj, vagyonmegosztás, stb.) vonatkozásában részletes tájékoztatást kap az Ügyfél.

- Cégalapítás, cégmódosítás, végelszámolás
Cégalapítás, változások bejegyzése, illetve egyéb eljárások során kizárólag ügyvéd jogosult eljárni a cégbíróságok előtt, az elektronikus cégeljárás technikai feltételei teljes mértékben adottak az irodámban. Egy cég működése során számos egyéb jogi jellegű kérdés merül fel, eseti és állandó megbízás keretében vállalom cégek teljes körű jogi képviseletétét.

- Követeléskezelés
Magánszemélyek, cégek kintlévőségeinek behajtása érdekében sok esetben elegendő az ügyvédi felszólító levél kiküldése, azonban fizetési meghagyásos eljárás, illetve felszámolási eljárás megindítása is kezdeményezhető.
Amennyiben Önnek nem fizető adósa van, és reális esélye mutatkozik a végrehajtás eredményességének, úgy a leggyorsabb és költségkímélő megoldás az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás.

- Jogi tanácsadás
Előzetes időpont egyeztetés alapján személyes konzultáció lehetőségét biztosítom a felmerült jogi kérdése vonatkozásában.

- Örökösödési ügyek
Végrendeletek, életjáradéki szerződések, öröklési szerződés készítése, ellenjegyzése, illetve hagyatéki eljárással összefüggő jogi tanácsadás és képviselet.

- Egyesületek, alapítványok létesítése, módosítása
Közreműködés nonprofit szervezetek alapításában, átalakításában. Tevékenységem kiterjed a közgyűléseken való részvételre, az alapító okirat elkészítésére, módosítására, ellenjegyzésére, a beadványok elkészítésére és az illetékes bíróság előtti képviseletre.